LinCaya.M

My photo
Mbabane, Hhohho, Swaziland
I am just another kid on the blog, trying to share my feelings with the world. i write about anything that comes to mind. Life has so much to give and too many lessons to teach. We learn, note & get inspired...NO POLITICS HERE SORRY!!!

Tuesday, 2 September 2014

Mbali Lenhle Ngiyakutsandza

I dedicate this poem to Samu Sihlongonyane, uyimbali lenhle ( she's a beautiful flower).........this is my siswati poem for you girl....enjoy.

Mbali Lenhle ngiyakutsandza


Umuhle Mbali.
Lilanga likhanyisa buhle bakho
Busuku nemini.
Umoya uhlala ukudvumisa njalo.
Inyeti netinkhanyeti tiyafiphala ngebuhle bakho.

Mbali lenhle
Ngentiwa kukutsandza.
Emehlo akho ligolide lelikhetsekile,
Buso bakho abunasici,
Tindzebe takho temlomo luju,
Tinwele takho tinuka emakha lamnandzi.

Ngivumele Mbali ngikutjele kutsi ngiyakutsandza,
Ngivumele Mbali lenhle 
Ngibambe sicu sakho segolide.
Mbali ngentiwa lutsandvo.

Mbali lenhle ngiyakutsandza,
Uyinhlitiyo yami.
Mane ungive Mbali lenhle,
Ngiguce ngemadvolo nenhlitiyo yami itfokotile,
Ngemukele.
Mbali lenhle ngiyakutsandza.

No comments:

Post a Comment