LinCaya.M

My photo
Mbabane, Hhohho, Swaziland
I am just another kid on the blog, trying to share my feelings with the world. i write about anything that comes to mind. Life has so much to give and too many lessons to teach. We learn, note & get inspired...NO POLITICS HERE SORRY!!!

Wednesday, 6 May 2015

Proudly Swazi - Swazi Music


Take some time and listen to some good swazi tunes...here is to singing alone this nice tune

Lyrics

Angisafuni kucabanga
Kutsi kukhona lokuncono kunawe
angisafuni kucabanga baby
kutsi kukhona lomuhle kunawe
ngitikhandza ngiguce ngemadvolo
nalendandatho yedayimane esandleni sami
ngicela kunje nje kuphela baby
kutsi uvume kuba kumkami

Namhla ngidibanisa lilanga nenyanga
ngitsi asekube kunye
kukhanye phakadze
Namhla ngidibanisa mine nawe 
ngitsi ase sibe munye inguna phakadze

ngicel' uvuma baby namhla (Vuma, vuma)
ngicel'  uvume baby namhla (vuma vuma)
kushod' uvume baby (vuma, vuma)
ngicel' uvuma baby (vuma, vuma) 

Angisafuni kucabanga
Kutsi kukhona lokuncono kunawe (kunawe)
angisafuni kucabanga baby
kutsi kukhona lomuhle kunawe (kunawe)
ngitikhandza sengiguce ngemadvolo (iwe iwe, iwe iwe iwe)
nalendandatho yedayimane esandleni sami (iwe iwe iwe iwe iwe)
ngicela kunje nje kuphela baby (iwe iwe iwe iwe iwe)
kutsi uvume kuba kumkami (iwe iwe iwe iwe iwe)

Namhla ngidibanisa lilanga nenyanga
ngitsi asekube kunye
kukhanye phakadze
Namhla ngidibanisa mine nawe 
ngitsi ase sibe munye 'nguna phakadze

Vuma baby namhla (Vuma, vuma)
ngicel'  uvume baby namhla (vuma vuma)
kushod' uvume baby (vuma, vuma) x 2

Namhla ngidibanisa lilanga nenyanga
asekube kunye
kukhanye phakadze
Namhla ngidibanisa mine nawe 
ngitsi ase sibe munye 'nguna phakadze

Vuma baby namhla (Vuma, vuma)
kushod' uvume baby (vuma, vuma) 
Ngicel' uvume baby (vuma, vuma)
Ngitsi vuma baby namhla (vuma, vuma)

Vuma baby (vuma, vuma)
 uzube wami nguna, uzube wami nguna,  phakadze (vuma, vuma)
ngicel' uvume baby (vuma,vuma)
uzube wami nguna, uzube wami nguna,  phakadze (vuma,vuma)


1 comment:

  1. Never let go of your dreams and keep on inspiring people :)
    imarksweb.net

    ReplyDelete